Kế hoạch Khoa học trẻ QBU lần III và Sinh viên sáng tạo lần VI(năm học 2018-2019)

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2018/11/01.-KE-HOACH-CUOC-THI-SV-SANG-TAO-2018-2019-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2018/11/02.-KE-HOACH-GIAI-THUONG-KH-TRE-QBU-2018-2019-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2018/11/03.-DON-DANG-KY-SV-SANG-TAO-2018-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2018/11/04.-Bieu-mau-Giai-thuong-Khoa-hoc-Tre-QBU-2018-2.doc” download=”all” viewer=”microsoft”][embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2018/11/05.-Huong-dan-thuyet-minh-SP-sang-tao-2018-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]