Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sinh viên sáng tạo lần thứ VII – năm học 2019 – 2020

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/03/KH-31-SVST.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THI “SINH VIÊN SÁNG TẠO” LẦN THỨ VII

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/03/ĐƠN-ĐĂNG-KÝ-SVST-19.20.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢN THUYẾT MINH GIẢI PHÁP THAM DỰ HỘI THI “SINH VIÊN SÁNG TẠO”

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/03/05.-Huong-dan-thuyet-minh-SP-sang-tao-2018-1-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]