Công văn hướng dẫn đăng tải Ý tưởng sáng tạo

BCH TỈNH ĐOÀN QUẢNG BÌNH

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH

***

Số: 05 CV/ĐTN

V/v Hướng dẫn và đăng tải sáng kiến,
ý tưởng sáng tạo vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Quảng Bình, ngày 21 tháng 2 năm 2020

 

Kính gửi:  – Các Liên chi đoàn, chi đoàn cán bộ;

– Chi đoàn giảng viên, chi đoàn trực thuộc.

Nhằm phát huy tinh thần sáng tạo và tìm kiếm cơ hội đầu tư cho ý tưởng sáng tạo của tuổi trẻ Trường Đại học Quảng Bình trên trên tất cả các lĩnh vực như: cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học… đồng thời cỗ vũ, khuyến khích tinh thần xung kích, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trẻ tham gia và đề xuất các ý tưởng thiết thực với hàng trăm sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất và đời sống; thúc đẩy hoạt động Khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên. Ban Thường vụ Đoàn trường phát động tới toàn thể các bạn đoàn viên, thanh niên cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, để mỗi ĐVTN dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những việc khó, những việc mới, nêu cao khát vọng vươn tới đỉnh cao của trí tuệ và đổi mới khoa học công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 “Đoàn viên, thanh niên ĐHQB đề xuất 548 ý tưởng, sáng kiến”.

  1. Hướng dẫn tham gia đăng tải sáng kiến, ý tưởng sáng tạo vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam

Đoàn viên, thanh niên đăng nhập vào Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam: website: http://www2.ytuongsangtao.net/

(Hướng dẫn chi tiết cụ thể xem bản đính kèm)

  1. Phân bổ chỉ tiêu tham gia như sau:

– LCĐ Khoa Sư phạm & GDTC-QP: tối thiểu 200 ý tưởng;

– LCĐ Khoa Ngoại ngữ: tối thiểu 40 ý tưởng;

– LCĐ Khoa Nông – Lâm – Ngư: tối thiểu 5 ý tưởng;

– LCĐ Khoa Luật: tối thiểu 70 ý tưởng;

– LCĐ Khoa Kỹ thuật – CNTT: tối thiểu 10 ý tưởng;

– LCĐ Khoa Khoa học cơ bản: tối thiểu 60 ý tưởng;

– LCĐ Khoa Kinh tế – Du lịch: tối thiểu 60 ý tưởng;

– Chi đoàn cán bộ: 10 ý tưởng.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Liên Chi đoàn đẩy mạnh tuyên truyền “Ý tưởng sáng tạo” trên các phương tiện thông tin đại chúng như: fanpage các liên chi đoàn, trang Facebook và đăng tải ý tưởng của mình tại Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam …, triển khai có chất lượng và hiệu quả. Hàng tuần Đoàn trường sẽ rà soát và thống kê danh sách ĐVTN đăng ký ý tưởng sáng tạo trên website Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam.

Trên đây là công văn triển khai đăng tải sáng kiến, ý tưởng sáng tạo vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam của Đoàn trường Đại học Quảng Bình. Nhận được công văn này yêu cầu các Liên chi đoàn, chi đoàn cán bộ; Chi đoàn giảng viên, chi đoàn trực thuộc triển khai một cách nghiêm túc và có hiệu quả.

 

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– BTV Đoàn trường;

– Lưu VPĐ.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

Phan Văn Thành