Diễn đàn triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Bình thời kỳ mới” giai đoạn 2018-2022″

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới”. phải hướng tới mục tiêu có “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”, Ngày 10/10//2020 Đoàn trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Diễn Đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Bình trong thời kỳ” giai đoạn 2018-2022 với sự tham gia hơn 100 ĐVTN. Tại Diễn đàn Ban Thường vụ Đoàn trường đã cụ thể hóa cuộc vận động thành những tiêu chí cụ thể phù hợp với tình hình, đặc điểm của ĐVTN trong trường.

– Đối với đoàn viên, thanh niên: Mỗi đoàn viên, thanh niên tự giác, chủ động đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện theo các giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Bình thời kỳ mới bằng các việc làm cụ thể theo 3 giai đoạn sau: Đăng ký rèn luyện theo các tiêu chí – Tự giác, phấn đấu rèn luyện – Đánh giá kết quả thực hiện dưới sự kiểm tra của tổ chức, gắn với thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên.

– Đối với các Liên chi đoàn, chi Đoàn: Tổ chức cho đoàn viên nghiên cứu, trao đổi, phổ biến và hướng dẫn đoàn viên sưu tầm, tìm hiểu, học tập về các tấm gương thanh niên tiêu biểu.

– Đối với Đoàn trường: Lồng ghép việc tuyên truyền, vận động thanh niên phấn đấu rèn luyện theo các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trong các phong trào, hoạt động tạo môi trường lành mạnh cho thanh thiếu niên rèn luyện đồng thời cả thể chất và tinh thần. Có hình thức phù hợp cổ vũ, động viên, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện cuộc vận động.

Tại đây, đã có nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm khác nhau dưới góc nhìn khác nhau đã làm cho diễn đàn thêm sôi nổi, ý nghĩa; các đồng chí ĐVTN đã tích cực trao đổi và đưa ra những nhận định về việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên ngày nay, nêu lên những khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên; nhấn mạnh đến cần quan tâm đến công tác tập hợp thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích để thanh niên tham gia.

Không có mô tả.

Diễn đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Bình trong thời kỳ mới” giai đoạn 2018-2022 là một hoạt động hết sức ý nghĩa và cần thiết nhằm giúp đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại./.