QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”; TẬP THỂ “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG VÀ QUY CHẾ XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH NĂM 2020-2021

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT VÀ TẬP THỂ “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/HSV-QBU_Tiêu-chuẩn-danh-hiệu-“Sinh-viên-5-tốt”-cấp-Trường.pdf” download=”all” viewer=”google”]

QUY CHẾ XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/HSV-QBU_Quy-chế-SAO-THÁNG-GIÊNG.pdf” download=”all” viewer=”google”]