Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 (Khóa 59,60,61)

TKB CAO ĐẲNG KHOÁ 60

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/TKB-CĐ-K60.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]

TKB CAO ĐẲNG KHOÁ 61

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/TKB-CĐ-K61.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]

TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 59

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/TKB-ĐH-K59.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]

TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 60

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/TKB-ĐH-K60.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]

TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 61

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/TKB-ĐH-K61.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]