Thông báo

Category

Thực hiện Kế hoạch số 1101/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022, Trường Đại học Quảng Bình xây dựng kế hoạch thực hiện.
Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Nhà trường đã có thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ IV tại văn bản số 235/TB-QLKH&HTQT. Đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức Hội nghị đã nhận được một số bài viết của cán bộ giảng viên...