Thông báo TCHC

Category

Thực hiện Kế hoạch số 1101/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022, Trường Đại học Quảng Bình xây dựng kế hoạch thực hiện.