Hiệu Trưởng

PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng

  • 02323.811 889
  • vuongqbuni@gmail.com
  • Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ GD&ĐT và trước pháp luật về tổ chức và hoạt động của Nhà trường;
  • Quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường theo quy định của pháp luật, của UBND tỉnh Quảng Bình, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình;
  • Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ, kế hoạch-tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, quản trị thiết bị, công tác thi đua khen thưởng – kỷ luật, công tác thanh tra-pháp chế, công tác kiểm định chất lượng giáo dục;
  • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản trị, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Quản lý đầu tư, Trung tâm Học liệu, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin, Khoa Ngoại ngữ;
  • Phụ trách Đề án, Dự án của Nhà trường;
  • Sinh hoạt hành chính tại Phòng Kế hoạch - Tài chính;