Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 và cấp Nhà nước năm 2022

Thực hiện Công văn số 556/SKHCN-QLKH ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ, phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đề nghị các đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 và nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2022 (lần 2), cụ thể như sau:
1. Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021
– Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ;
– Dự án sản xuất thử nghiệm;
– Mô hình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
2. Các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước năm 2022
– Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Nhà nước;
– Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội cấp Nhà nước;
– Nhiệm vụ KH&CN về Quỹ Gen;
– Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước;
– Dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi;
– Nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư;
– Nhiệm vụ KH&CN cấp thiết ở địa phương.

NỘI DUNG Công văn đề xuất đặt hàng (FILE .PDF)