Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  Ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý Mã ngành: 7140249 Yêu cầu năng lực Xem và tải...
1. Trình độ Ngoại ngữ Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình. 2. Trình độ Tin học Thực hiện theo Quy...