Đề án mở mã ngành

Tên ngành: Sư phạm Lịch sử – Địa lý; Mã số: 7140249 Trình độ đào tạo: Đại học Đề án đăng ký mở ngành
Đáp ứng chương tr nh Giáo dục phổ thông mới 2018, môn Khoa học tự nhi n trong chương tr nh giáo dục phổ thông...
Việc đề nghị mở thêm ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, trình độ Đại học là nằm trong lộ trình thực hiện các chỉ tiêu đào...
Đào tạo kỹ sư nông nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; có sức khỏe; chủ động, sáng tạo trong học...