Đào Tạo

By

Tên ngành: Sư phạm Lịch sử – Địa lý; Mã số: 7140249 Trình độ đào tạo: Đại học Đề án đăng ký mở ngành
Tên chương trình: Sư phạm Lịch sử – Địa lý (History – Geography Education) Trình độ đào tạo:   Đại học (Bachelor) Ngành đào tạo:  Sư phạm Lịch sử – Địa lý (History – Geography Education); Mã số: 7140249 Loại hình đào tạo: Chính quy (Full time) Xem và tải tại đây  
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  Ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý Mã ngành: 7140249 Yêu cầu năng lực Xem và tải tại đây Trình độ Ngoại ngữ Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình. Trình độ Tin học Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học...
1. Trình độ Ngoại ngữ Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình. 2. Trình độ Tin học Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình. 3. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SP KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đáp ứng chương tr nh Giáo dục phổ thông mới 2018, môn Khoa học tự nhi n trong chương tr nh giáo dục phổ thông mới ặt ra y u cầu cần ược bồi dưỡng về phương pháp d y học tích hợp, d y học phân hoá; kiểm tra, ánh giá kết quả giáo...
Việc đề nghị mở thêm ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, trình độ Đại học là nằm trong lộ trình thực hiện các chỉ tiêu đào tạo trong đề án, cụ thể hóa dự kiến đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội, cụ thể hóa đường lối của Đảng về phát triển thương...
Đào tạo kỹ sư nông nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; có sức khỏe; chủ động, sáng tạo trong học tập, tích lũy kiến thức cơ bản và chuyên ngành, kinh nghiệm và có khả năng tìm kiếm được việc làm hoặc tự khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp;...
1 2 3 4