Ban Giám hiệu

Hiệu Trưởng

PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng

 • 0902209065
 • vuongqbuni@gmail.com
 • Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ GD&ĐT và trước pháp luật về tổ chức và hoạt động của Nhà trường;
 • Quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường theo quy định của pháp luật, của UBND tỉnh Quảng Bình, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình;
 • Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác: Đào tạo, bồi dưỡng viên chức, chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ, pháp chế, thi đua, khen thưởng - kỷ luật; đào tạo và quản lý sinh viên; kế hoạch, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, quản trị thiết bị;
 • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản lý đầu tư, Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Phòng Quản trị, Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo thường xuyên, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Ngoại ngữ;
 • Phụ trách Đề án, Dự án của Nhà trường;
 • Sinh hoạt hành chính tại Phòng Tổ chức – Hành chính.
Phó Hiệu Trưởng

TS. Võ Khắc Sơn

 • 0913252558
 • khacsonhcm@gmail.com
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác: Bảo đảm an ninh trật tự, Ban Chỉ huy quân sự Trường, khoa học công nghệ và đối ngoại, quản trị Trang thông tin điện tử Trường, giáo dục thể chất, quốc phòng.
 • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Khoa học công nghệ - Đối ngoại và Học liệu, Viện Nông nghiệp và Môi trường, Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng, Khoa Kinh tế - Du lịch.
 • Phụ trách một số Đề án, Dự án khi được Hiệu trưởng phân công;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng ủy quyền;
 • Sinh hoạt hành chính tại Phòng Khoa học công nghệ - Đối ngoại và Học liệu.
Phó Hiệu Trưởng

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

 • 0982338667
 • duongtuyet77@gmail.com
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác: thanh tra, khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, sư phạm, đoàn thể;
 • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa Sư phạm, Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non;
 • Trực tiếp phụ trách các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Chữ thập đỏ, Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức;
 • Phụ trách một số Đề án, Dự án khi được Hiệu trưởng phân công;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng ủy quyền;
 • Sinh hoạt hành chính tại Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non.