BM 21: Công khai tài chính của CSGD năm học 2019-2020