Thanh tra - ĐBCLGD

By

Lưu ý: Link chỗ “Báo cáo” và “Danh mục minh chứng” là để mở file online. File online đúng về mặt nội dung nhưng định dạng có thể có lỗi. Link chỗ “Tải xuống” là để tải file word và file pdf của báo cáo và danh mục minh chứng. STT CTĐT Báo cáo Danh...
Tải tập tin tại đây! KH 644- THỰC HIỆN QUY CHẾ BA CÔNG KHAI
1 2 3 7