Đào Tạo

By

TKB Cao đẳng 58 TKB Cao đẳng 59 TKB Đại học K57 TKB Đại học K58 TKB Đại học K59
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2018 – 2019 (K57,58,59). TKB CĐ K58 TKB CĐ K59 TKB ĐH K57 TKB ĐH K58 TKB ĐH K59
THÔNG BÁO  Tuyển sinh đại học hệ Liên thông và Văn bằng 2 năm 2018 (đợt 3) I. THÔNG TIN TUYỂN SINH STT Ngành đào tạo  Mã ngành Chỉ tiêu Đối tượng tuyển sinh (Đã có bằng tốt nghiệp)  A HỆ LIÊN THÔNG       I Từ trình độ CĐ lên ĐH (hình thức...
Phòng Đào tạo thông báo Lịch học thực hiện từ ngày 09/11/2018. Lịch học K60, VB2-59
Phòng Đào tạo thông báo lịch học thực hiện từ ngày 09/11/2018. Lịch học K60, VB2-59
KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH ĐH HỆ LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NĂM 2018 – Đợt 2                                  Căn cứ kế hoạch tuyển sinh liên thông của Trường Đại học Quảng Bình, Nhà trường thông báo kế hoạch thi tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2018 – đợt 2...
KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH ĐH HỆ LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NĂM 2018 – Đợt 2       Căn cứ kế hoạch tuyển sinh liên thông của Trường Đại học Quảng Bình, Nhà trường thông báo kế hoạch thi tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2018 – đợt 2 như...
TKB Hệ liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 28/9/2018 Tu 28.9.2018.K59, K60
1 2 3 4