Đào Tạo

By

TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 63 TKB ĐH K63 TKB CAO ĐẲNG KHOÁ 63 TKB CĐ K63 TKB TIN HỌC KHOÁ 63 Tin học, K63 TKB TIẾNG ANH KHOÁ 63 Tiếng Anh 1, K63 TKB MAC – LÊNIN KHOÁ 63 Mac – Lênin, Luat K63      
TKB CAO ĐẲNG KHOÁ 60 TKB CAO ĐẲNG KHOÁ 61 TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 59 TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 60 TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 61
Tải chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp CDRNN
Tải chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Trung Quốc CDRTQ
PL1_ĐHNNTQ (CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ) (26-3) (1) PL2- BIEN BAN KIEM TRA DK THUC TE (26-3) PL3_ĐHNNTQ (ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO) (26.3) PL5_ĐHNNTQ (PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ) 26-3
1 2 3 4