Nội dung trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5/2022

Thực hiện Công văn số 1090/HĐPH  ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5/2022, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 5 năm 2022 như sau:

1. Đối tượng và hình thức

a) Đối tượng tuyên truyền, phổ biến: Viên chức, giảng viên, nhân viên và sinh viên;

b) Hình thức tuyên truyền, phổ biến:

– Đối với viên chức, giảng viên, nhân viên: đề nghị các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc lồng ghép trong cuộc họp định kỳ hằng tháng của đơn vị theo mô hình “Ngày Pháp luật”; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (facebook, instagram, zalo,…);

– Đối với sinh viên: Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” hằng tháng, sinh hoạt Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (facebook, instagram, zalo,…) và các hình thức phù hợp khác.

Lưu ý:

– Các đơn vị triển khai các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL phải phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

– Việc tổ chức tuyên truyền, PBGDPL hằng tháng phải cử thư ký ghi biên bản vào Sổ họp đơn vị để làm minh chứng cho việc thực hiện công tác PBGDPL của đơn vị.

2. Nội dung

a) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các văn bản sau:

– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID – 19; chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

– Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể viên chức, giảng viên, nhân viên, sinh viên các văn bản liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng như: một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai, Luật xây dựng, Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng; Tuyên truyền các nội dung cơ bản của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử;

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong toàn thể viên chức, giảng viên, nhân viên và sinh viên.

b) Triển khai thực hiện và quán triệt, phổ biến Quy chế, Quy định do Hiệu trưởng Trường ĐHQB ban hành gồm:

– Quyết định số 693/QĐ-DDHQB ngày 21 tháng 4 năm 2022 ban hành Nội quy Nhà trường;

– Quyết định số 734/QĐ-ĐHQB ngày 27 tháng 4 năm 2022 ban hành Nội quy sử dụng Phòng nuôi cấy mô, Phòng thí nghiệm Sinh và Phòng thí nghiệm Môi trường;

– Quyết định số 760/QĐ-ĐHQB ngày 04 tháng 5 năm 2022 ban hành Nội quy sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ;

– Quyết định số 804/QĐ-ĐHQB ngày 06 tháng 5 năm 2022 ban hành Quy định về công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Quảng Bình;

– Quyết định số 805/QĐ-ĐHQB ngày 06 tháng 5 năm 2022 ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo về chất lượng đào tạo của Trường Đại học Quảng Bình.

c) Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại trong đó có Bản tin tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật do các sở, ngành cấp phát.

Đề nghị các Trưởng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính để được hướng dẫn./.