Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Ngày 25/6/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đồng chí Nguyễn Đức Vượng Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, đồng chí Đinh Trung Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội, các đồng chí lãnh đạo các Khoa, Phòng, tổ chức xã hội trong Nhà trường, các đồng chí Trưởng Các Ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ các Huyện, thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và 150 cán bộ, giảng viên, đoàn viên, sinh viên ưu tú đại diện của tuổi trẻ trường Đại học Quảng Bình.

Tại Đại hội, các Đại biểu đã được nghe trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của BCH Đoàn trường Đại học Quảng Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2022 trình Đại hội và Phương hướng nhiệm vụ của BCH Đoàn trường Đại học Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2024. Với tinh thần “Tuổi trẻ trường Đại học Quảng Bình thi đua học tập đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xung kích tình nguyện góp phần xây dựng trường Đại học Quảng Bình phát triển nhanh, toàn diện, bền vững”, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Quảng Bình đã có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Trong đó, công tác giáo dục của Đoàn đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng của Đoàn cấp trên; có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, phù hợp và sát với đoàn viên. Các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên được cụ thể hoá với nhiều nội dung phong phú, góp phần cổ vũ, định hướng và hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế – xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Đoàn thể hiện được vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phụ trách Đoàn và phong trào thanh niên. Đồng thời, BCH Đoàn Trường Đại học Quảng Bình cũng đã đánh giá những hạn chế, chỉ rõ những nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong – bản lĩnh – đoàn kết – sáng tạo – phát triển”, Đại hội đã thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn với các chỉ tiêu trọng tâm và các nhiệm vụ và giải pháp phấn đấu thực hiện nhằm xây dựng, bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 19 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Theo đó, đồng chí Phan Văn Thành, Bí thư Đoàn Trường Đại học Quảng Bình lần thứ XII được Hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn Trường Đại học Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2024; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 10 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết. Ngoài ra, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Quảng Bình khoá mới đã bầu Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Quảng Bình gồm 2 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Quảng Bình gồm 5 đồng chí; bầu UBKT Đoàn trường Đại học Quảng Bình gồm 5 đồng chí.