Hội nghị Hội đồng Trường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 26/06/2024, Hội nghị Hội đồng Trường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra nhằm báo cáo thực hiện nghị quyết Hội đồng Trường lần thứ XII và phương hướng, nhiệm vụ Quý 3 năm 2024.

Hội nghị Hội đồng Trường Đại học Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội đồng Trường Đại học Quảng Bình đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng Trường lần thứ XII và Phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2024 về các nội dung chính, bao gồm: Tuyển sinh, đào tạo về tăng cường công tác truyền thông tuyển sinh theo kế hoạch; Nghiên cứu khoa học về tăng cường đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phối hợp tổ chức các Hội nghị, hội thảo; Tổ chức – nhân sự về cơ cấu tổ chức bộ máy và vị trí việc làm; Công tác tài chính – tài sản.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Đức Vượng – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo về công tác tuyển sinh, đào tạo, nhân sự, quản lý khoa học, đánh giá cơ sở giáo dục, kế hoạch – tài chính và cơ sở vật chất – ký túc xá. Đồng thời, báo cáo tổng quan tình hình chung của Nhà trường, phân tích tình hình tuyển sinh, đào tạo, tài chính, khoa học công nghệ những khó khăn mà Nhà trường đang gặp phải trong tình hình thực tế.

PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo

Phạm Xuân Hậu – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính báo cáo về Quy chế dân chủ và lộ trình dân chủ của Trường Đại học Quảng Bình, tình hình chung và quá trình thực hiện.

TS. Phạm Xuân Hậu – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính báo cáo về Quy chế dân chủ

Trong phiên thảo luận, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đến từ các thành viên Hội đồng Trường. TS. Trần Tự Lực – Trưởng khoa Kinh tế – Du lịch thống nhất nội dung báo cáo, và đưa ra các góp ý về thời gian thực hiện, Quy chế chi tiêu nội bộ và vị trí việc làm. TS. Trương Thị Tư – Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên góp ý về công tác tuyển sinh, đào tạo, tăng cường đẩy mạnh hoạt động truyền thông tuyển sinh. TS. Nguyễn Phương Văn – Chủ tịch Công đoàn Trường cơ bản trình bày các ý kiến liên quan đến giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ viên chức, người lao động, tinh gọn các đơn vị, những đột phá trong công tác tuyển sinh, đào tạo của Nhà trường trong năm 2024. TS. Võ Thị Dung – Trưởng khoa Ngoại ngữ nhất trí với báo cáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng và vị trí việc làm.

Sau phiên thảo luận, các thành viên đã trao đổi, góp ý và đưa ra một số giải pháp về các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, trong đó đẩy mạnh hoạt động truyền thông tuyển sinh. Các thành viên Hội đồng đã nhất trí cao đối với Báo cáo thực hiện nghị quyết Hội đồng Trường lần thứ XIII và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2024. TS. Nguyễn Đình Hùng – Thư ký Hội đồng Trường, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ – Đối ngoại và Học liệu đã kết luận lại kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII của Hội đồng Trường; những ý kiến trao đổi, góp ý về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng giáo dục, nhân sự, tài chính của các thành viên trong Hội đồng; đi sâu và thảo luận về tình hình cấp bách của Nhà trường đó là thu chi tài chính, tuyển sinh, lề lối điều hành, làm việc hiệu quả.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

PGS.TS Nguyễn Đức Vượng – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo

TS. Trần Tự Lực – Trưởng khoa Kinh tế – Du lịch trao đổi, thảo luận

TS. Trương Thị Tư – Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên trao đổi, thảo luận

PGS.TS Nguyễn Thành Chung – Trưởng khoa Sư phạm trao đổi, thảo luận