Ban Giám hiệu

Hiệu Trưởng

PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng

 • 0902209065
 • vuongqbuni@gmail.com
 • Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ GD&ĐT và trước pháp luật về tổ chức và hoạt động của Nhà trường;
 • Quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường theo quy định của pháp luật, của UBND tỉnh Quảng Bình, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình;
 • Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Công tác đào tạo, bồi dưỡng Chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ, kế hoạch-tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, quản trị thiết bị, công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật, công tác thanh tra-pháp chế, công tác kiểm định chất lượng giáo dục;
 • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Đào tạo, Phòng Quản trị, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Quản lý đầu tư, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Khoa Sư phạm, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin, Khoa Ngoại ngữ;
 • Phụ trách Đề án, Dự án của Nhà trường;
 • Sinh hoạt hành chính tại Phòng Kế hoạch - Tài chính;
Phó Hiệu Trưởng

TS. Võ Khắc Sơn

 • 0913252558
 • khacsonhcm@gmail.com
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác: Công tác bảo đảm ANTT, Ban Chỉ huy quân sự Trường, Khoa học công nghệ và đối ngoại, quản trị Trang thông tin điện tử Trường, công tác đoàn thể;
 • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác sinh viên, Phòng Thông tin  -Truyền thông, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Nông nghiệp - Môi trường, Khoa Luật, Khoa Kinh tế-Du lịch, Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng;
 • Trực tiếp phụ trách các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường: Công đoàn, Đoàn Thanh niên CSHCM, Hội Sinh viên, Hội Chữ thập đỏ, Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức, Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ;
 • Phụ trách một số Đề án, Dự án khi được Hiệu trưởng phân công;
 • Sinh hoạt hành chính tại Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.