You are currently viewing NCS. Cao Phương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ 2019

NCS. Cao Phương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ 2019

Ngày 02/6/2019, tại Học viện Thể dục thể thao Thượng Hải, Thành phố Thượng Hải – Trung Quốc, NCS. Cao Phương – Giảng viên Khao GDTC – QP, Trường Đại học Quảng Bình đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ chuyên ngành Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao, với tên luận án là “Nghiên cứu đối sách và chiến lược phát triển bóng chuyền trong nhà của Việt Nam”.

Quá trình nghiên cứu tác giả đã sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau để thu thập, xử lí và phân tích chi tiết để đánh giá một cách toàn diện thực trạng bóng chuyền trong nhà của Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó tìm ra được các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển của bóng chuyền trong nhà ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời áp dụng phương pháp phân tích SWOT luận án đã xây dựng được chiến lược phát triển bóng chuyền trong nhà của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay phù hợp với thực tiễn.
Xin chúc mừng anh Cao Phương, chúc anh sức khỏe, thành công trong cuộc sống và tiếp tục có nhiều cống hiến cho Trường ĐH Quảng Bình nói riêng và ngành TDTT nói chung trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học sau khi tốt nghiệp!

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi bảo vệ: