Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-HĐGSNN ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-ĐHQB ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Trường Đại học Quảng Bình về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư;

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư Trường Đại học Quảng Bình năm 2021 đã tiến hành họp và bỏ phiếu tín nhiệm, kết quả cụ thể như sau:

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Chức danh đề nghị bổ nhiệm Ngành Số phiếu đồng ý
1 TS. Nguyễn Thành Chung 20/10/1982 Nam Phó Giáo sư Toán học 9/9

Các ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại về kết quả trên, đề nghị gửi bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp với PGS. TS. Hoàng Dương Hùng – Chủ tịch Hội đồng hoặc TS. Trần Đức Hiền – Thư ký Hội đồng, trước ngày 09/02/2021.

Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư Trường Đại học Quảng Bình thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn trường được biết.

Trân trọng./.

Last Updated on 6 Tháng Hai, 2021 by Nguyễn Văn Kiểu