Lịch công tác – Tuần 29. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

01/3

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
9h00 Họp Ban lãnh đạo về giới thiệu nhân sự ứng cử HĐND tỉnh BGH, Chủ tịch CĐ, Trưởng Phòng TC-HC Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo trường
14h00
Ba

02/3

10h30 Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường UNBN tỉnh UBND tỉnh
14h00 Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường UBND tỉnh UBND tỉnh
15h00 Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 Đại diện LĐ Trường; BCHCĐ; Tổ trưởng CĐ; Cá nhân được LĐLĐ tỉn khen (Đ/c Cao Thị Thanh Thủy) Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Chủ tịch Công đoàn

03/3

8h00 Họp rà soát công tác chuẩn bị tập huấn xây dựng và phát triển CTĐT Ban Tập huấn Phòng họp tầng 3 Trưởng Ban
14h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy viên BCHĐB Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
 

Năm

04/3

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h30 Chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường tầng 7, Sở KH&CN Sở KH&CN
9h30 Họp xét tốt nghiệp ĐH GDMN K60 liên thông từ CĐ Theo QĐ Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
14h00 Hội nghị đại diện cử tri giới thiệu nhân sự ứng cử HĐND tỉnh Đại diện cử tri theo phân bổ của Công đoàn Trường Giảng đường B3 Lãnh đạo trường và Chủ tịch CĐ
15h00 Hội nghị lãnh đạo mở rộng giới thiệu nhân sự ứng cử HĐND tỉnh BGH, Trưởng các đơn vị và các tổ chức CT-XH Giảng đường B3 Lãnh đạo trường và Chủ tịch CĐ
Sáu

05/3

8h00 Đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
16h00 Hội nghị triển khai công tác bầu cử và lập danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu PHT. Nguyễn Đức Vượng Phòng họp B, Trụ sở Phường Bắc Lý UBND Phường Bắc Lý
Bảy

06/3

8h00
14h00
CN

07/3

8h00  

 

14h00