Lịch công tác – Tuần 30. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

08/3

8h00 Họp Lãnh đạo trường CTHĐT, PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết Chủ tịch HĐT
9h00
14h00
Ba

09/3

9h00 Công bố Quyết định kiểm tra hồ sơ chuyên môn các Khoa, Bộ môn, giảng viên Trưởng đoàn kiểm tra, Thư ký, Trưởng các Khoa liên quan theo Quyết định số 393/QĐ-ĐHQB ngày 5/3/2021 Phòng họp tầng 3 Trưởng đoàn KT
14h00

10/3

8h00 PHT. Bùi Khắc Sơn làm việc với TT Đào tạo TX Toàn thể CB, viên chức của TT VP. Trung tâm ĐTTX PHT. Bùi Khắc Sơn
9h00 PHT. Bùi Khắc Sơn làm việc với Phòng QLKH&HTQT Toàn thể CB, viên chức của Phòng VP. Phòng QLKH&HTQT PHT. Bùi Khắc Sơn
10h00 PHT. Bùi Khắc Sơn làm việc với TT Tin học -Ngoại ngữ Toàn thể CB, viên chức của TT VP. TT TH-NN PHT. Bùi Khắc Sơn
14h00
 

Năm

11/3

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00 Hội nghị triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH giai đoạn 2021-2025 PHT. PTCDHT.  Nguyễn Đức Vượng Hội trường T1, UBND tỉnh UBND tỉnh
15h00
Sáu

12/3

8h00 Họp Ban XD đề án thành lập trường THPT&THCS Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Trưởng Ban
14h00
Bảy

13/3

8h00
14h00
CN

14/3

8h00  

 

14h00  

 

Last Updated on 9 Tháng Ba, 2021 by Trần Đức Hiền