Bùi Khắc Sơn, Phó Hiệu trưởng

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, Công tác tuyển sinh, Ban đảm bảo an ninh trật tự trường học, Ban Chỉ huy quân sự Trường;

– Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Khoa Giáo dục thể chất-Quốc phòng, Khoa Sư phạm, Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học;

– Phụ trách một số Đề án, Dự án khi được Hiệu trưởng phân công;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng ủy quyền;

– Sinh hoạt hành chính tại Phòng Đào tạo.