Lịch công tác – Tuần 3. Năm học 2021 – 2022

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

6/9

8h00 Họp BGH Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Thư ký Phòng Khánh tiết Hiệu trưởng

TRỰC CƠ QUAN VÀ BCĐ PHÒNG, CHỐNG

COVID 19 THEO KẾ HOẠCH

Ba

7/9

TRỰC CƠ QUAN VÀ BCĐ PHÒNG, CHỐNG

COVID 19 THEO KẾ HOẠCH

8/9

TRỰC CƠ QUAN VÀ BCĐ PHÒNG, CHỐNG

COVID 19 THEO KẾ HOẠCH

 

Năm

9/9

TRỰC CƠ QUAN VÀ BCĐ PHÒNG, CHỐNG

COVID 19 THEO KẾ HOẠCH

Sáu

10/9

TRỰC CƠ QUAN VÀ BCĐ PHÒNG, CHỐNG

COVID 19 THEO KẾ HOẠCH

Bảy

11/9

CN

12/9