Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 (Khóa 59,60,61)

TKB CAO ĐẲNG KHOÁ 60 [embeddoc url="https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/TKB-CĐ-K60.xls" download="all" viewer="microsoft"] TKB CAO ĐẲNG KHOÁ 61 [embeddoc url="https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/TKB-CĐ-K61.xls" download="all" viewer="microsoft"] TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 59 [embeddoc url="https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/TKB-ĐH-K59.xls" download="all" viewer="microsoft"] TKB ĐẠI HỌC…

Continue ReadingThời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 (Khóa 59,60,61)

Thời khóa biểu Hệ chính quy, Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 14/9/2018

Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 - K59 thực hiện từ ngày 14/9/2018. Thời khóa biểu Hệ chính quy K60 thực hiện từ ngày 17/9/2018. Thời khóa…

Continue ReadingThời khóa biểu Hệ chính quy, Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 14/9/2018

Thời khóa biểu hệ liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 07/9/2018

Thời khóa biểu hệ liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 07/9/2018. [embeddoc url="https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/Tu-07.9.2018.K59.doc" download="all" viewer="microsoft"]

Continue ReadingThời khóa biểu hệ liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 07/9/2018