Phổ biến giáo dục Pháp luật

Thực hiện Công văn số 1849/HĐPH  ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng...
Ngày 23/5/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc...
Ngày 11/5/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành  Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về...
Thực hiện Công văn số 1359/HĐPH  ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng...
Thực hiện Công văn số 1090/HĐPH  ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng...