Phó Hiệu Trưởng

TS. Bùi Khắc Sơn

 • 02323.811 889
 • sonbuikhac@yahoo.com
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, Công tác tuyển sinh, Ban đảm bảo an ninh trật tự trường học, Ban Chỉ huy quân sự Trường;
 • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Khoa Giáo dục thể chất-Quốc phòng, Khoa Sư phạm, Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học;
 • Phụ trách một số Đề án, Dự án khi được Hiệu trưởng phân công;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng ủy quyền;
 • Sinh hoạt hành chính tại Phòng Đào tạo.
Hiệu Trưởng

PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng

 • 02323.850 133
 • khacsonhcm@gmail.com
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác: Khoa học công nghệ và đối ngoại, quản trị Trang thông tin điện tử Trường, công tác đoàn thể;
 • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Thông tin-Truyền thông, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Nông nghiệp-Môi trường, Khoa Luật, Khoa Kinh tế-Du lịch;
 • Trực tiếp phụ trách các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường: Công đoàn, Đoàn Thanh niên CSHCM, Hội Sinh viên, Hội Chữ thập đỏ, Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức, Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ;
 • Phụ trách một số Đề án, Dự án khi được Hiệu trưởng phân công;
 • Sinh hoạt hành chính tại Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.