Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19 trong Trường học đối với viên chức, người lao động và người học