Chường trình đào tạo ngành ngành SP Khoa học tự nhiên, Mã ngành 7140247