ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đáp ứng chương tr nh Giáo dục phổ thông mới 2018, môn Khoa học tự nhi n
trong chương tr nh giáo dục phổ thông mới ặt ra y u cầu cần ược bồi dưỡng về
phương pháp d y học tích hợp, d y học phân hoá; kiểm tra, ánh giá kết quả giáo dục
theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; bồi dưỡng kiến thức vật lý, hoá học, sinh
học ể vừa nắm vững các nguy n lý khoa học tự nhi n, các nguy n lý ứng dụng công
nghệ, vừa hiểu sâu các khái niệm, quy luật tự nhi n. Đây l m t ng nh chuy n o t o
i ngũ giáo vi n chuy n giảng d y trong lĩnh vực Khoa học tự nhi n (Vật lý, Hóa
học, Sinh học) t i các trường THCS theo chương tr nh giáo dục phổ thông mới.

Đề án mở mã ngành