Đề án mở mã ngành đại học Ngôn ngữ Trung Quốc , mã ngành (7220204)

Việc đề nghị mở thêm ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, trình độ Đại học là nằm trong lộ trình thực hiện các chỉ tiêu đào tạo trong đề án, cụ thể hóa dự kiến đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội, cụ thể hóa đường lối của Đảng về phát triển thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Việc mở thêm mã ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, trình độ đại học là đáp ứng nhu cầu thực tế của cơ sở, phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, và các tỉnh trong khu vực

PL1_ĐHNNTQ (CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ) (26-3)

PL2- BIEN BAN KIEM TRA DK THUC TE (26-3)

PL3_ĐHNNTQ (ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO) (26.3)

PL5_ĐHNNTQ (PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ) 26-3