Đề án mở mã ngành đại học Nông Nghiệp , mã ngành (7620101)

Đào tạo kỹ sư nông nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; có sức khỏe; chủ động, sáng tạo trong học tập, tích lũy kiến thức cơ bản và chuyên ngành, kinh nghiệm và có khả năng tìm kiếm được việc làm hoặc tự khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; có khả năng phát triển sự nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của nền nông nghiệp hiện đại và hội nhập quốc tế của đất nước.

PL- Chương trinh dao tao nganh Nong nghiep