CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  Ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý Mã ngành: 7140249

  1. Yêu cầu năng lực

Xem và tải tại đây

  1. Trình độ Ngoại ngữ

Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình.

  1. Trình độ Tin học

Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình.