Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý, Mã ngành 7140249

Tên chương trình: Sư phạm Lịch sử – Địa lý (History – Geography Education)

Trình độ đào tạo:   Đại học (Bachelor)

Ngành đào tạo:  Sư phạm Lịch sử – Địa lý (History – Geography Education);

Mã số: 7140249

Loại hình đào tạo: Chính quy (Full time)

Xem và tải tại đây