Lịch học thực hiện từ ngày 09/11/2018

Phòng Đào tạo thông báo lịch học thực hiện từ ngày 09/11/2018.

Lịch học K60, VB2-59