Tháng Năm 6, 2022

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 09/5 8h00 Họp GB Lãnh đạo Trường  HT, PHT và TK Phòng khánh tiết HT 15h00 Hội nghị rà soát để ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT ĐTN, CT HSV Phòng...