Trường Đại học Quảng Bình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Thực hiện kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2024 về Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 06 tháng 04 năm 2024 Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với UBND huyện Tuyên Hóa, UBND huyện Minh Hoá tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Toán học, Ngữ văn và Tiếng Anh trên địa bàn.

Nhằm cụ thể hóa các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, phân công rõ trách nhiệm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, cồn bãi, kịp thời chấn chỉnh, cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục tại các khu vực này. Trường Đại học Quảng Bình đã phối hợp với UBND các huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Toán học, Ngữ văn và Tiếng Anh dựa trên nhu cầu của giáo viên và tình hình thực tế của địa phương.

Chương trình bồi dưỡng được xây dựng dựa trên Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2029 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông. Đồng thời, chương trình cũng được xây dựng dựa trên nhu cầu của giáo viên, tình hình thực tế của các địa phương, đặc biệt các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, cồn bãi.

 Trong 2 ngày 06-07/04/2024, các giảng viên Trường Đại học Quảng Bình đã tham gia giảng dạy, bồi dưỡng cho 43 giáo viên THCS dạy môn Toán học, 44 giáo viên THCS dạy môn Ngữ văn và 27 giáo viên THCS dạy môn Tiếng Anh của huyện Tuyên Hóa và 31 giáo viên THCS dạy môn Toán học, 18 giáo viên THCS dạy môn Ngữ văn và 14 giáo viên THCS dạy môn Tiếng Anh của huyện Minh Hóa.

Một số hình ảnh:

Lớp bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Toán

Lớp bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Ngữ Văn

Lớp bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Tiếng Anh

Lớp bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Tiếng Anh