Đề án mở mã ngành

Category

Tên ngành: Sư phạm Lịch sử – Địa lý; Mã số: 7140249 Trình độ đào tạo: Đại học Đề án đăng ký mở ngành
Đáp ứng chương tr nh Giáo dục phổ thông mới 2018, môn Khoa học tự nhi n trong chương tr nh giáo dục phổ thông mới ặt ra y u cầu cần ược bồi dưỡng về phương pháp d y học tích hợp, d y học phân hoá; kiểm tra, ánh giá kết quả giáo...
Việc đề nghị mở thêm ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, trình độ Đại học là nằm trong lộ trình thực hiện các chỉ tiêu đào tạo trong đề án, cụ thể hóa dự kiến đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội, cụ thể hóa đường lối của Đảng về phát triển thương...
Đào tạo kỹ sư nông nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; có sức khỏe; chủ động, sáng tạo trong học tập, tích lũy kiến thức cơ bản và chuyên ngành, kinh nghiệm và có khả năng tìm kiếm được việc làm hoặc tự khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp;...