Chương trình đào tạo

Category

Tên chương trình: Sư phạm Lịch sử – Địa lý (History – Geography Education) Trình độ đào tạo:   Đại học (Bachelor) Ngành đào tạo:  Sư phạm Lịch sử – Địa lý (History – Geography Education); Mã số: 7140249 Loại hình đào tạo: Chính quy (Full time) Xem và tải tại đây  
PL1_ĐHNNTQ (CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ) (26-3) (1) PL2- BIEN BAN KIEM TRA DK THUC TE (26-3) PL3_ĐHNNTQ (ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO) (26.3) PL5_ĐHNNTQ (PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ) 26-3