Tháng Tư 11, 2024

Day

Thực hiện kế hoạch năm học 2023 – 2024, Khoa Sư Phạm, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức triển khai học phần Thực tế chuyên môn cho lớp ĐH Giáo dục Tiểu học A khóa 63. Đây là một chuỗi các hoạt động học tập thông qua hoạt động tham quan, thực tế các...
Thực hiện kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2024 về Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 06 tháng 04 năm 2024 Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với...