QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”; TẬP THỂ “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG VÀ QUY CHẾ XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH NĂM 2020-2021